BusTrans
Obchodné podmienky zásady predaja cestovných lístkov autobusovej spoločnosti Daniel Čupa – BUSTRANS

1.V pravidelnej diaľkovej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zásadne zaplatením cestovného lístka /CL/. Pri on-line kúpe CL je transakcia ukončená potvrdzujúcim mailom.

2. Cestovný lístok má svoje číslo a je vystavený na meno cestujúceho a je neprenosný.

3. Cestujúci má okamihom zakúpenia on-line CL rezervované miesto v autobuse, ktoré je viazané na konkrétne číslo sedadla, len na termín jazdy uvedený na CL. Pokiaľ ho však cestujúci neobsadí do odchodu spoja, môže byť obsadené iným záujemcom.

4. Cestujúci bude prijatý na prepravu iba ak sa preukáže platným CL vystaveným na jeho meno pri nástupe do vozidla. Vodič je oprávnený skontrolovať údaje na CL s údajmi dokladu totožnosti. Cestujúci, ktorý si zakúpil on-line CL je povinný si ho pred cestou vytlačiť a odovzdať vodičovi. 

5. Zasahovanie do údajov CL je neprípustné. Pri zistení akýchkoľvek zásahov bude cestujúci vylúčený z prepravy a budú voči nemu podniknuté právne kroky.

6. CL predané cez internet je možné stornovať jedine na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti Daniela Čupa – BUSTRANS, Kutuzovova 19, 085 01 Bardejov alebo mailom: info@bustrans.sk.

*** Informáciu o storne prosíme bezodkladne oznámiť telefonicky na dole uvedených číslach a následne zaslať písomnú žiadosť .***

Pokiaľ cestujúci stornuje CL a žiada o vrátenie cestovného, bude mu účtovaný storno poplatok:

*CL stornovaný viac ako 24 hodín pred odchodom zo štortovacej stanice, odpočíta sa 50% stornopoplatok.

*CL stornovaný menej ako 24 hodín a viac ako 1 hodinu pred odchodom zo štrtovacej stanice, odpočíta sa 70% stornopoplatok,

*CL nie je možné stornovať menej ako 1 hodinu pred odchodom zo štartovacej stanice.

*Ak cestujúci bol zadržaný colnými, prípadne pasovými autoritami alebo políciou, cestovné sa nevracia! Nepreplácajú sa ani nevyužité cesty.

7. Cenník cestovného a batožiny nájdete na webe spoločnosti Daniel Čupa – BUSTRANS. Cena miestenky /0,50€/ je vždy automaticky prirátaná k cestovnému pri kúpe CL on-line.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje na vrátenie cestovného dobu do 30 dní.

9. Informácie, ktoré nám poskytnete pri zakúpení si CL slúžia výlučne pre potreby spoločnosti Daniel Čupa – BUS TRANS a nebudú ďalej poskytnuté tretím osobám. Poskytnutím osobných informácií klient vyslovene dáva súhlas na ich spracovanie v predajnom systéme a archivácii poskytnutých dát.

10. Prevádzkovateľ je zmocnený vykonať úpravu prevádzky alebo prepravných podmienok.

Kontaktné údaje:

Daniel Čupa – BUSTRANS, Kutuzovova 19, 08501 Bardejov          Mail: info@bustrans.sk

Tel: 00421 911 784 888, 00421 0905 484 200

V Bardejove, dňa:  9.2.2015

Späť na predaj CL
;